Algemene voorwaarden

Alle informatie op de website van Bijzonder fotografie heeft een informatief karakter. Alhoewel Bijzonder fotografie getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Bijzonder fotografie en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website.

Bijzonder fotografie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Bijzonder fotografie voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Bijzonder fotografie.

Op de Bijzonder fotografie website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Bijzonder fotografie zijn. Bijzonder fotografie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

 Bijzonder fotografie behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen. 

 Bijzonder fotografie is een geregistreerd merk.

Bijzonder fotografie is lid van de samenwerkende vak-fotografen (SFVN) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Dordrecht.
Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie oktober 2011 van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011] en worden op verzoek toegezonden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. alle aanbiedingen van Fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. de overeenkomst van opdracht tussen Fotografe en Opdrachtgever.
 3. de dienst of het product dat door de Fotografe geleverd zal worden.
 4. Gaby Emanuels, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van
deze algemene voorwaarden.
 6. beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw- Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografe en opdrachtgever, alsmede op alle offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor
Fotografe slechts bindend en voor zover deze door Fotografe uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotografe.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden
of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er
desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotografe werk verricht in het kader van de
overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd
 2. Fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt
die uitvoering voor Fotografe onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe is in dat
geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

 1. Fotografe biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren,
in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk werkt.
 2. Fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens
de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotografe zo gunstig mogelijk te maken
en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van
andere aanwezigen
 3. Fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie
wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotografe slechts enige nabewerking
plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen,
waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de
omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotografe en kan extra
kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om
een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotografe ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de DVD met fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een
selectie foto’s voor het fotoboek aan Fotografe door te geven. Na deze periode zal Fotografe zonder overleg een selectie maken.
 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen.
Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt Fotografe een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
 6. Fotografe laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

Artikel 8. Levering

 1. Fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen
 4. De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling per verlengd worden.
 5. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid
producten te bestellen via de online gallery of bij Fotografe.
 6. Bij bestelling van producten via de online gallery ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever en
Picture Present, waar Fotografe geen partij bij is.
 7. Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om
binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.
 8. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd.
Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 9. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld, of op DVD aan opdrachtgever geleverd.
 10. Fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze
producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 11. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 12. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Indien door partijen geenvergoeding is overeengekomen, is de door de Fotografe
gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografe een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotografe dit Doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op
basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door Fotografe genoemde bedragen zijn voor particulieren  inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Zakelijke opdrachten geschieden op prijzen excl B.T.W.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotografe zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever,
tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan
moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotografe, nadat opdrachtgever hiervan
op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Fotografe 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotografe niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen
datum uit te voeren, zal Fotografe indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotografe,
of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het
onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een
nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst
vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd
zonder nadere ingebrekestelling door Fotografe.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen
na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografe.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch
werk van Fotografe, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotografe.
 3. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en
publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog,
portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere
doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotografe.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotografe, waaronder de verplichting tot naamsvermelding,
zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografe.
 10. Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografe.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotografe, rekent Fotografe drie maal de
gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotografe.

Artikel 14. Portretrecht

 1. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder,
doch niet uitsluitend, website en portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij
anders overeengekomen.
 2. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Fotografe schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan
de zijde van de Fotografe of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografe geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Fotografe aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene
voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn,
blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
  Op alle rechtsverhoudingen tussen Bijzonder fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.